Vil du stille op som kandidat for Østifterne i region Midtjylland?

Østifternes øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af 35 delegerede, som vælges af og blandt foreningens 300.000 medlemmer. Der er valg hvert år i én af landets fem regioner på skift. I år er der valg af delegerede i region Midtjylland, og du kan stille op som delegeret og på den måde få aktiv indflydelse og være med til at påvirke, hvilke initiativer foreningen støtter.

Valget i region Midtjylland finder sted elektronisk i perioden fra 1. april- 21. april 2023,  og der skal findes op til 8 delegerede i regionen. Valgårene for de øvrige regioner kan du se i §22. stk. 1 i Østifternes vedtægter.

Sådan stiller du op:

Hvis du gerne vil stille op til delegeret forsamlingen i region Midtjylland skal dit kandidatur anmeldes inden onsdag d. 1. marts. Dit kandidatur er kun gyldigt , såfremt du opfylder følgende kriterier og kan stille med mindst 10 stillere.  

Drenge_krammer_på_fodboldbane

Opstillingskriterier:

 • Du skal være medlem af Østifterne. Det er du, hvis du er forsikringstager i Privatsikring A/S (eller forsikringstager i Gjensidige Forsikring, såfremt kundeforholdet er etableret på grundlag af formidling eller henvisning fra et selskab i Nykredit koncernen).
 • Du skal have været medlem af Østifterne siden den 1. januar i valgåret
 • Du skal være under 70 år
 • Have fast bopæl i regionen
 • Opfylde de almindelige betingelser for stemmeret
 • Du må ikke være ude af rådighed over dit bo og ikke være i restance med betalinger til Nykredit koncernen.

Stillerkrav

For at stille op, skal du finde mindst 10 stillere, der vil anbefale dig som kandidat til Østifternes delegeret forsamling.

 • En stiller er et medlem af Østifterne (forsikringstager i Privatsikring A/S eller Gjensidige), der anbefaler, at du stiller op til delegeret valget i regionen. Stilleren skal bo i samme region, som du stiller op i, siden den 1. januar i valgåret.
 • En stiller kan kun stille for et enkelt medlem og er ikke forpligtet til at stemme på den pågældende.
 • Det er ikke muligt at indsende nye stillere efter fristens udløb, hvor stillerne valideres. Frist for at indsende stillere er 1. marts 2023.
 • Stillernes medlemskab af Østifterne skal dokumenteres ved angivelse af police- eller kundenummer i Privatsikring eller Gjensidige. Endvidere skal kandidaten skriftligt bekræfte at være villig til at modtage valg.

Stillerskemaer kan rekvireres ved at ringe på 44 55 96 64 eller ved at sende mail til mkp@oestifterne.dk'.

stemmeseddel_lægges_i_boks

OBS: Der er forskel om du er forsikringstager og forsikret

En forsikringstager er den person, der har tegnet en forsikringspolice og står registreret som forsikringstager på policen. Den forsikrede er den person, der er dækket af forsikringen. I de fleste tilfælde er dette en og samme person, i andre tilfælde er det to forskellige personer, eller person og virksomhed.

Det er kun forsikringstagere, der er medlemmer af Østifterne, og dermed kan være opstillingsberettigede eller stiller. 

BÅDE KANDIDATFORSLAG OG UNDERSKREVNE STILLERSKEMAER SKAL VÆRE ØSTIFTERNE I HÆNDE SENEST ONSDAG DEN 1. MARTS 2023.

Et stærkt fællesskab

Østifternes delegeret forsamling er et stærkt fællesskab, hvor du f.eks. er med til at:

 • Vælge formand, næstformand og bestyrelse blandt de 35 delegerede.
 • Sætte retning og ramme for Østifternes mange godgørende projekter.
 • Finde og udvikle spændende projekter i dit lokalområde og dermed gøre en forskel for andre.
 • Sparre socialt og fagligt med den samlede kreds af delegerede, bestyrelse og sekretariat.
 • Fungere som ambassadør for Østifternes foreningens mere end 300.000 medlemmer.
 • Repræsentere Østifterne i forbindelse med uddelinger af velgørende midler til projekter i regionen.
 • Godkende Østifternes årsrapport.

Klik her for at se vores nuværende delegerede.

mennesker_glade_fællesskab

Som delegeret i Østifterne får således mange muligheder for at øve indflydelse, og arbejdsbyrden er til at overse. Delegeret forsamlingen mødes to gange årligt: Til generalforsamlingen i maj og til et møde i november. Her behandles forskellige emner, der er relevante for foreningens virke.

Som delegeret medlem modtager du et mindre honorar samt kørselsgodtgørelse.

Har du spørgsmål til valget så kontakt:

Mette Klarskov Petersen: mkp@oestifterne.dk

Eller ring på:  4455 9664

Denne valgannonce var bragt i Jyllands-Posten og Herning Folkeblad onsdag d. 1. februar 2023