Background image

God start på familielivet

 

I samarbejde med Mary Fonden, Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet og Amager og Hvidovre Hospital, udvikles en udvidet indsats til sårbare gravide og deres familier.

Hvert år fødes cirka 7000 børn på Amager og Hvidovre Hospital - landets største fødested. For langt de fleste nybagte forældre er det en god oplevelse, som viser vejen ind i det nye familieliv, men for andre kan det være en udfordrende tid. Familieambulatoriet er specialiseret i at håndtere svære patientforløb med blandt andet psykisk sygdom, sociale udfordringer, misbrug, svigt, vold og stress, som kan betyde en negativ påvirkning af fosteret i maven og en svær og udfordret start på forældreskabet.

Projekt//God start på Familielivet er en opkvalificering og styrkelse af den indsats, som allerede udføres i Familieambulatoriets regi. Projektet er et samarbejde mellem Amager og Hvidovre Hospital, Mary Fonden, Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet og Østifterne. Disse samarbejdspartnere har haft til formål at udvikle og bygge nye behandlingstilbud sammen med det fagspecialiserede personale. Her har der samtidigt været fokus på forankringsprocessen af behandlingstilbuddene samt den økonomiske bæredygtighed af disse indenfor sundhedssektoren.  

Med de nye behandlingstilbud i Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital fokuseres der nu i højere grad på forebyggelse af konsekvenserne fra patientens opvækst- og omsorgshistorik med multiple risiko- og belastningsfaktorer (psykologisk, socialt, psykiatrisk og emotionelt). Der bliver derfor lagt vægt på at give de gravide håb, koordinering, mestringsstrategier, psykoedukation, stabilisering og omsorg gennem en behandlingsalliance med fagpersonalet, der kan styrke det tidlige forældreskab. 

En stor del af optimeringen fra projektet er ressourcer og netværk til Familieambulatoriets brobygning til eksterne forebyggende indsatser. I stedet for, at patienter skal transportere dem selv rundt mellem for eksempel psykiatrien, NGO-tilbud, kommunerne og Familieambulatoriet og genfortælle deres historie (med risiko for retraumatisering), afprøver vi nu en ny samarbejdsmodel. Intentionen med samarbejdsmodellen er, at trække primære samarbejdspartnere tættere til Familieambulatoriet i forhold til vigtige supplerende tilbud til familierne i både kommune og civilsamfund. For eksempel har Familieambulatoriet nu Dit Rum og Røde Kors til stede i klinikken hver anden uge. Til samarbejdsmodellen bliver der dertil bygget et henvisningskatalog, hvor alle indsatser i region, kommune og civilsamfund bliver lagt ind, for at fagpersonalet får et overblik over patientens muligheder under og efter deres graviditet.

Ambitionen for projektet på sigt er, at opkvalificering og styrkelsen af Familieambulatoriet skal udbredes til alle landes familieambulatorier, for at sikre at alle familier i Danmark kan møde samme tilbud uafhængigt af bopæl.

Hvem er Familieambulatoriets patientgruppe?

Familier kan henvises til Familieambulatoriet af for eksempel den gravide kvindes praktiserende læge eller via en visitation fra jordemoderen i den almindelige jordemoderkonsultation.  

Der kan være forskellige årsager til, at denne patientgruppe kan have brug for ekstra støtte i graviditeten. Det kan være: 

 1. Gravide med risikoforbrug af rusmidler (aktuelt eller indenfor de seneste to år) 
 2. Gravide der får vanedannende lægeordineret medicin 
 3. Gravide hvor partner har et aktuelt risikoforbrug af rusmidler  
 4. Gravide med dobbeltdiagnoser 
 5. Gravide med psykosociale udfordringer 
 6. Gravide med vold i nære relationer 
   

Alle familier, der går i Familieambulatoriet, er fra forskellige sociale klasser, baggrunde, aldre og uddannelser, og det eneste familierne har til fælles er, at der er behov for ekstra støtte i forbindelse med graviditeten. 

Familieambulatoriet – God Start på Familielivet 

Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital er en tværfaglig specialafdeling under gynækologisk/obstetrisk afdeling. De tværfaglige fagspecialister på Amager og Hvidovre Hospitals Familieambulatorie består af forløbskoordinerende jordemødre, socialrådgivere, speciallæger, psykologer, sundhedsfaglige forløbskoordinatorer og sekretærer. Sammen sikrer de en sammenhængende, koordinerende og tværfaglig indsats og behandling af høj kvalitet. Personalet er specialiseret i at håndtere svære graviditetsforløb, hvor bl.a. psykisk sygdom, sociale udfordringer, forbrug af rusmidler, smerteproblematikker, svigt, vold, sorg og stress, kan påvirke graviditeten og barnet.  

Udover arbejdet i den kliniske praksis har Familieambulatoriet et omfattende samarbejde med flere fagpersoner og instanser i den primære social- og sundhedssektor og i hospitalssektoren. Arbejdet er derfor tværsektorielt, med en proces- og helhedsorienteret tilgang.  

En stor del af det tværfaglige arbejde, som det fagspecialiserede personale beskæftiger sig med, er blandt andet at sikre en velfungerende brobygning til interne og eksterne partnere. Brobygningen kan her forstås som de efterværn der skal være klar til familierne efter den gravides fødsel, der sikrer familiens bedste trivsel specielt med barnet i fokus. 

Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital er det første i Danmark, der har fået en God Start på Familielivet-udvidelse, der har indbefattet opnormering, trivselsoptimering og opkvalificering af personalet samt nye behandlingstilbud.

I forbindelse med God Start på Familielivet-udvidelsen har Amager og Hvidovre Hospital fået redskaber til opsporing af vold, hvorfor at patientgruppen for Amager og Hvidovre Hospitals Familieambulatorie nu også inkluderer familier med vold i nære relationer. 

Læs nedenstående for en beskrivelse af Sammen uden Vold-screeningsmodellen, der bliver benyttet på Amager og Hvidovre Hospital.  

Sammen uden vold – screeningsmodellen 

Ifølge international forskning kan systematiske spørgsmål om vold i forbindelse med graviditet sikre, at langt flere familier fortæller om vold i hjemmet. Her spiller fagfolk en afgørende rolle i opsporing af vold. Mary Fonden har, i samarbejde med Dialog Mod Vold og Amager og Hvidovre Hospital, udviklet en model for opsporing af partnervold til alle gravide familier på Amager og Hvidovre Hospital. Modellen har været i brug siden 2020 af alle jordemødre på Amager og Hvidovre Hospital.  

Modellen består af en serie spørgsmål, der bliver stillet til alle gravide familier på følgende tidspunkter: 

 1. I et online spørgeskema fra hospitalet, der bliver tilsendt inden 1. jordemoderkonsultation 
 2. Ved 1. jordemoderkonsultation af enten en jordemoder fra Familieambulatoriet eller den almindelige jordemoderkonsultation 
 3. Ved 2. jordemoderkonsultation af enten en jordemoder fra Familieambulatoriet eller den almindelige jordemoderkonsultation 

Er familien påvirket af vold i den nære relation, vil den som oftest blive henvist til Familieambulatoriet uanset hvor langt den gravide er i sin graviditet, hvor familien herefter får støtte via Familieambulatoriets tværfaglige behandlingstilbud. 

Brugen af screeningsmodellen på Amager og Hvidovre Hospital har resulteret i, at der bliver fundet 1-3 familier med vold eller voldsomme konflikter om ugen.

 

Familieforberedelse – de nye behandlingstilbud til familier i Familieambulatoriet:

Forældres psykiske tilstand kan have store konsekvenser for barnet under graviditeten og i de første leveår. Derfor er formålet med projektets familieforberedende behandlingstilbud, at styrke familierne til at kunne håndtere forældreskabet, så de kan forstå og imødekomme deres børns behov. Gennem en stærk behandlingsalliance med Familieambulatoriets tværfaglige specialister, bliver forældrene tilbudt rådgivning, psykoedukation, mestringsstrategier og styrkelse af det tidlige forældreskab.  

Læs mere om de enkelte familieforberedende tilbud nedenfor. 

Konflikthåndteringsgrupper

Børn, der vokser op i hjem med vold præges af frygt, uro og bekymring, og det påvirker både deres trivsel og udvikling. Konflikthåndteringsgrupperne giver ventende par, der er præget af højt konfliktniveau og/eller vold, mulighed for bedre, at kunne håndtere udfordringer sammen. Her er der fokus på følelsesregulering, gensidig forståelse, familiedannelse, åben kommunikation og mentalisering. Et gruppeforløb består af en indledende og afsluttende samtale samt 4 sessioner i grupper. Hele forløbet ledes af Familieambulatoriets fagspecialiserede personale. Konflikthåndteringsgrupperne er udarbejdet af psykologer fra Dialog mod Vold i samarbejde med Familieambulatoriet.

Prænatal MBSR (Mindfulness)

Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) er et evidensbaseret program, der blandt andet hjælper deltagerne til at regulere egne følelser og nedsætter stress, angst og depression. 

Dansk Center for Mindfulness ved Århus Universitet forsker i mental sundhed, og som samarbejdspartner til God start på Familielivet er deres opgave at udvikle et Mindfulness-Baseret træningsforløb målrettet og tilpasset til sårbare gravide (Prænatal MBSR).

Mental sundhed er vigtigt, både under graviditeten og efter fødslen, da det har betydning for barnets udvikling, og ligeledes har betydning for både mor og barns trivsel. Programmet består af 9 uger med ugentlige sessioner i hold, faciliteret af Familieambulatoriets jordemødre, og foregår i en kombination mellem fysisk fremmøde på Hvidovre Hospital og online undervisning, hvor de gravide kan deltage hjemmefra. Programmet indeholder blandt andet meditations- og yogaøvelser samt undervisning i emnerne stress, kommunikation, tanker og perception.  

Præsentationer