pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me

Skadeforebyggelse

Giv Liv i Forening

Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne. Formålet med projektet er at uddanne et korps af 500 frivillige Giv Liv instruktører samt at i alt 40.000 personer (trænere og frivillige) gennemfører et Hjerteredderkursus over en fem årig periode. Potentialet findes i DGI’s 6.300 foreninger, som har 100.000 frivillige, der er i kontakt med ca. 1,5 mio. foreningsmedlemmer. Dette svarer til ¼ af Danmarks befolkning. Uddannelsen af Giv Liv instruktører varer to dage, og varetages af Dansk Råd for Genoplivning, og instruktørerne certificeres og forpligter sig til, at undervise minimum 100 personer.

Læs mere om hjerteredderkurset

Danmark Redder Liv

Danmark Redder Liv er et førstehjælpsprojekt i Region Sjælland og Region Syddanmark. Gennem alarmcentralen alarmeres de tre nærmeste førstehjælpere ved hjælp af en App, og de skynder sig til ulykkesstedet, hvor de yder livredende førstehjælp til borgere med hjertestop indtil ambulancen ankommer. Danmark Redder Liv er et samarbejde mellem Dansk Folkehjælp og Østifterne

Læs mere om Dansk Folkehjælp

Hjerteredder - Hjertestartpriser

Gennem mange år har Østifterne haft et konstruktivt og velfungerende samarbejde med Hjerteforeningen og Østifterne har siden 2006 sponseret den årlige uddeling af Hjertestartpriser til personer, der har ydet en indsats, som har reddet menneskeliv.

Uddelingen sendes på TV2 Charlie

Læs mere om Hjerteforeningen

Værdiredning ved større bygningsbrande

Østifterne og brancheorganisationen Forsikring & Pension finansierer i 2020-2021 et forsknings- og udviklingsprojekt, der udføres af Beredskab Øst samt Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole

Læs pressemeddelelsen her

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler. Undervisningskonceptet blev testet i 2017 i et pilotforsøg, der også var støttet af Østifterne. Formålet med undervisningskonceptet er at nedbringe antallet af ulykker blandt unge i landbruget og at ændre holdningen til arbejdsmiljø og sikkerhed blandt den kommende arbejdskraft i landbruget. Undervisningen i sikkerhed koordineres af SEGES og Gjensidige står for undervisning om forsikring.

Boligpakkekonceptet

Østifterne har gennem en årrække tilbudt kunder i Gjensidige og Nykredit Forsikring muligheden for gratis at få udskiftet låsene i boligen ved ejerskifte. På denne måde begrænses risikoen for indbrud foranlediget af gamle nøgler

Sikkerpå2Hjul

Østifterne bidrager til at sikre gratis kurser til nye motorcykelejere, med det formål at antallet af trafikulykker mindskes mest muligt. Kunder i Gjensidige og Nykredit Forsikring har mulighed for at deltage.

LAR-guide (Lokal Afledning af Regnvand) - AlmenNet

Der er udviklet en guide, der klæder landets almene boligorganisationer på til at kunne arbejde med LAR-løsninger i relevante afdelinger. Klimaforandringerne betyder ændrede nedbørssituationer, større risiko for skybrud, stigende grundvandsstand, højere vandstand i havet og større risiko for stormflod. Et stort antal almene boligafdelinger er på forskellig vis udsatte for disse nye udfordringer. Disse udfordringer kan ikke klares alene ved at udbygge kloaknettet, montere højtvandsslukker, pumper etc. Begrebet LAR dækker over et spektrum af muligheder for hel eller delvis afkobling fra kloaknettet, forsinkelse af regnvandet samt en række forskellige muligheder for udformning. Løsningen af disse udformninger kræver nye samarbejdsrelationer mellem boligorganisationerne som grundejere, kommunerne som myndigheder og forsyningsselskaberne, som skal sørge for den tilstrækkelige kloakering

Projekt "Reduktion af oversvømmelsesrisiko"

I samarbejde med ingeniørfirmaet NIRAS er der ydet støtte til et pilotprojekt, der har til formål at reducere den oversvømmelsesrisiko, som er øget de senere år bl.a. på grund af kloakkernes manglende kapacitet. De klimatiske ændringer har forstærket behovet for en sådan aktivitet.

Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune er involveret i projektet, ligesom der er ydet finansiel støtte fra Miljøstyrelsen.

I forbindelse med pilotprojektet udvikles der et overløb til en faskine, og det overløb, der i forbindelse med meget store nedbørshændelser, kommer, vil i forbindelse med den nye teknologi blive ledt ned til et jordlag under faskinen med en stor aflednings- og magasinkapacitet.

Teknologien er karakteriseret som enkel og billig at implementere og forventes at kunne imødekomme de forventede effekter i form af oversvømmelser som følge af klimaændringer.

Sanering og genanvendelse af tiloversblevne landbrugsbygninger (S&G)

Det overordnede mål for Videncentret for Landbrugs projekt ”S&G” er fjernelsen af den store mængde overflødiggjorte og ikke bevaringsværdige bygninger for at give ”rum til udvikling” som en vigtig brik til det åbne lands planlægning. Et projektteam bestående af bl.a. arkitekter med kompetencer indenfor bl.a. landbrugsbygninger og kulturarv m.fl. står for undersøgelsen. Dertil kommer informationsarrangementer med landbrugscentre, kommuner, ejere og borgere i lokalområdet samt udarbejdelse af undervisningsmateriale målrettet efteruddannelse af rådgivere. Disse efteruddannede personer skal med baggrund i bedømmelse og evalueringer af bygninger og anlæg agere direkte i forhold til ejerne med udarbejdelse af sanerings- og udviklingsplaner

Brandsikker bolig

Dette projekt, har Østifterne som enesponsor.
Projektet er forestået af Nykredit Forsikring A/S, der bl.a. har samarbejdet med DBI (Dansk Brandteknisk Institut).
Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier.
Der er i forbindelse med projektet bl.a. udarbejdet særlige ”brandsynslister” til beboelsesejendomme, ligesom en række beboelsesejendomme er blevet besigtiget med henblik på brandforebyggelse.
Det er det økonomisk største projekt, Foreningen Østifterne hidtil har ydet støtte til, og det er forventningen, at projektet er med til at styrke Nykredit Forsikrings rolle på ejendomsmarkedet.
I nær sammenhæng med projekt ”Brandsikker Bolig” har Østifterne ligeledes støttet projekt Ejendomstjek med økonomisk støtte til skadeforebyggende besigtigelser til kunder i Nykredit Forsikring A/S og projekt ”Uddannelse i Sikkerhed”, hvor der i forbindelse med temaet ”sikkerhed i beboelsesejendomme” blev afholdt kurser for ejendomsfunktionærer i boligselskaber og beboelsesejendomme, for at der kunne opnås større indblik i, hvorledes skader opstår, og hvad der kan gøres for at undgå skader.
Der har været stor interesse fra boligselskaberne for at høre om og bruge erfaringer fra projektet.

Rødding Frivillige Brandværn - Mobilt lysanlæg

Rødding Frivillige Brandværn består af 28 brandmænd, som er på tilkald 24 timer i døgnet hele året, og som kører ulønnede, frivillige ud til brand, miljøforureninger og færdselsuheld i Rødding og omegn. Østifterne har støttet et mobilt lysanlæg til Rødding Frivillige Brandværn.

Læs mere om Rødding Frivillige Brandværn