Miljø

LAR-guide (Lokal Afledning af Regnvand) - AlmenNet

Der er udviklet en guide, der klæder landets almene boligorganisationer på til at kunne arbejde med LAR-løsninger i relevante afdelinger. Klimaforandringerne betyder ændrede nedbørssituationer, større risiko for skybrud, stigende grundvandsstand, højere vandstand i havet og større risiko for stormflod. Et stort antal almene boligafdelinger er på forskellig vis udsatte for disse nye udfordringer. Disse udfordringer kan ikke klares alene ved at udbygge kloaknettet, montere højtvandsslukker, pumper etc. Begrebet LAR dækker over et spektrum af muligheder for hel eller delvis afkobling fra kloaknettet, forsinkelse af regnvandet samt en række forskellige muligheder for udformning. Løsningen af disse udformninger kræver nye samarbejdsrelationer mellem boligorganisationerne som grundejere, kommunerne som myndigheder og forsyningsselskaberne, som skal sørge for den tilstrækkelige kloakering.

Projekt "Reduktion af oversvømmelsesrisiko"

I samarbejde med ingeniørfirmaet NIRAS er der ydet støtte til et pilotprojekt, der har til formål at reducere den oversvømmelsesrisiko, som er øget de senere år bl.a. på grund af kloakkernes manglende kapacitet. De klimatiske ændringer har forstærket behovet for en sådan aktivitet.

Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune er involveret i projektet, ligesom der er ydet finansiel støtte fra Miljøstyrelsen.

I forbindelse med pilotprojektet udvikles der et overløb til en faskine, og det overløb, der i forbindelse med meget store nedbørshændelser, kommer, vil i forbindelse med den nye teknologi blive ledt ned til et jordlag under faskinen med en stor aflednings- og magasinkapacitet.

Teknologien er karakteriseret som enkel og billig at implementere og forventes at kunne imødekomme de forventede effekter i form af oversvømmelser som følge af klimaændringer.

Sanering og genanvendelse af tiloversblevne landbrugsbygninger (S&G)

Det overordnede mål for Videncentret for Landbrugs projekt ”S&G” er fjernelsen af den store mængde overflødiggjorte og ikke bevaringsværdige bygninger for at give ”rum til udvikling” som en vigtig brik til det åbne lands planlægning. Et projektteam bestående af bl.a. arkitekter med kompetencer indenfor bl.a. landbrugsbygninger og kulturarv m.fl. står for undersøgelsen. Dertil kommer informationsarrangementer med landbrugscentre, kommuner, ejere og borgere i lokalområdet samt udarbejdelse af undervisningsmateriale målrettet efteruddannelse af rådgivere. Disse efteruddannede personer skal med baggrund i bedømmelse og evalueringer af bygninger og anlæg agere direkte i forhold til ejerne med udarbejdelse af sanerings- og udviklingsplaner.