Børn og unge

Red Barnet

Børn, der lever i familier med manglende sociale eller økonomiske ressourcer eller et svagt netværk, har ikke de samme muligheder for at leve et trygt og udviklende liv som andre børn. De kommer ikke på ferie, til fødselsdag eller til fodbold og er derfor i risiko for at blive socialt isolerede.
Red Barnet arbejder målrettet for at sikre børns rettigheder og bedre børns vilkår i Danmark, især for de mange udsatte og fattige børn og unge. Østifterne har gennem en årrække støttet Red Barnets arbejde.

GirlTalk.dk – Projekt ”Staying alive til forebyggelse af selvmord hos unge piger”

GirlTalk.dk er et internetbaseret rådgivningsorgan til piger, der har lavt selvværd, er ensomme eller har psykiske problemer. GirlTalk.dk driver også Forældrelinien.dk, der er et rådgivningstilbud til forældre med piger, der har problemer af den ene eller anden karakter.
Østifterne støtter GirlTalk.dk’s projekt ”Staying alive”, der henvender sig til piger med selvmordstanker.

Læs mere om GirlTalk.dk

Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Et stort antal unge uledsagede flygtninge får i disse år asyl i Danmark, og mange af dem ender i social isolation, og har brug for støtte, rollemodeller, netværk og vejledning. Østifterne har bevilget støtte til projekt ”Ung i Danmark”, hvor frivillige flygtninge, som tidligere er kommet til Danmark, giver deres erfaringer om at være ung i Danmark, videre til de nytilkomne flygtninge.

Broen – Vejen til aktiv ungdom

Østifterne har ydet støtte til foreningen Broen, der hjælper udsatte børn både nydanskere og gammeldanskere med at få dem aktiveret i en sportsklub.

Broen har domicil i Horsens-området og yder et frivilligt arbejde og er derfor afhængig af støtte fra fonde mm. Målgruppen for støtteforeningens indsats er udsatte børn i familier, hvor én eller begge forældre er narkomaner eller alkoholikere.

Læs mere om DFUNK

Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner i København har eksisteret siden 1990 og er en professionelt ledet organisation, hvis formål er af forebyggende karakter.
Børns Voksenvenner skaber rammer for venskaber mellem 7-12-årige børn med et spinkelt familienetværk og frivillige, ressourcestærke voksne. Yderligere skabes rammer for venskaber mellem enlige mødre med 0-6-årige børn, der ikke har familie, og frivillige, ressourcestærke familieveninder.
Ved at yde økonomisk støtte til Børns Voksenvenner har Østifterne investeret i en fremtid for disse børn. De frivillige Børns Voksenvenner bruger deres personlige overskud til at udføre en vigtig opgave i forbindelse med børns og familiers ensomhed og isolation. Børns Voksenvenner er en humanitær organisation uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Læs mere om Børns Voksenvenner

Red Barnet - Udsatte børn i Danmark

Østifterne har i en årrække støttet Red Barnets mange forskellige aktiviteter i Danmark: Match af udsatte familier med frivillige, ressourcestærke venskabsfamilier, lejrophold og naturoplevelser for udsatte børn, forebyggelse af misbrug af og vold mod børn m.m.

Læs mere om Red Barnet

Alle børn har ret til en god uddannelse

Teach First Danmark rekrutterer de dygtigste nyuddannede fra landets universiteter til at være folkeskolelærere i mindst 2 år på en udsat folkeskole, der efterspørger netop deres faglighed. Det er typisk de dårligst stillede folkeskoler, som har sværest ved at rekruttere og fastholde lærertalenter og det er netop disse der skal til for at bryde den negative sociale arv. Erfaringer viser, at det er med til at løfte fagligheden for de mest socialt belastede børn. Formålet - at ”hverve” dygtige lærere til ”udsatte områder” og at gøre det prestigefyldt at undervise socialt udsatte – er et særdeles godt initiativ.

Læs mere om Teach First Denmark

DrengeAkademiet

DrengeAkademiet løfter fagligt svage drenge med 1-3 års læring i læsning, stavning og matematik på blot 20 dage.
Sammen med forskere er Akademiets koncept videreudviklet og konsolideret for accelereret læring, og samtidig bruges det som afsæt for på sigt at udbrede metoderne til kommuner og folkeskoler som forebyggende indsatser. Forskning fra Institut for Uddannelse og Pædagogik har dokumenteret de foreløbige resultater.

Læs mere om DrengeAkademiet

Skolen på Kastelsvej

Østifterne har støttet Skolen på Kastelsvejs årlige landslejr for døve og hørehandicappede. Landslejren giver døve og hørehæmmede børn og unge mulighed for, at mødes med deres hørehandicappede kammerater på tværs af landet, i et miljø, hvor der er lagt stor vægt på tegnsprog og tegnstøttet kommunikation. En del af planlægningen og afholdelsen af landslejren varetages af en gruppe frivillige tolkestuderende