pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me

Behandling af personoplysninger
Fonden udgør den dataansvarlige enhed som defineret i Persondataforordningen og er dermed ansvarlig for, at dine
persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen, herunder de sikkerhedstekniske krav. Henvendelser
vedrørende behandling af dine persondata skal rettes til fonden.

Hvilke oplysninger registrerer vi og hvorfor?
Under udfyldelsen af ansøgningsskemaet bliver du bedt om at indtaste en række oplysninger,
heriblandt dine personoplysninger. Personoplysningerne indgår i sagsbehandlingen af din ansøgning om fondsmidler,
herunder i den eventuelt opfølgende kommunikation med dig som ansøger eller med de øvrige angivne
kontaktpersoner i projektejers organisation.

De oplysninger, vi indsamler om dig, er nødvendige for, at vi kan gennemføre en fagligt forsvarlig og korrekt
ansøgningsbehandling.

Vi indsamler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:
Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, navn på ansøgers organisation, forening eller virksomhed
og eventuelt CVR-nummer på denne samt tilknyttede bankregistrerings- og kontonumre. Kun i
forbindelse med ansøgning som privatperson beder vi desuden om CPR-nummer samt personlige kontooplysninger.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme oplysninger”):
CPR-nummer og private kontooplysninger er nødvendige for sagsbehandlingen, hvis du ansøger som privatperson. Et
CV på ansøger kan desuden i visse tilfælde være relevant for at kvalificere ansøgningen.

Øvrige typer af følsomme personoplysninger som eksempelvis racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller
filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold
eller seksuel orientering, genetiske og biometriske data indsamles ikke og vil alene forekomme i vores sagssystem, hvis
du af egen drift har indsendt dem.

Kilder:
Vi indsamler alene oplysninger direkte fra dig via hjemmesidens onlineansøgningsskema, som du har udfyldt med
henblik på at lade fonden vurdere en ansøgning.

Formål med indsamlingen:
Vi indsamler personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:
Persondataforordningens artikel 6.1.f (Persondata, der er nødvendige for forfølgelsen af fondens legitime interesser
samt

Persondataforordningens artikel 6.1.c (Persondata, der er nødvendige for at overholde en retlig
forpligtelse om indberetning og dokumentation af uddelinger)

De legitime interesser er:
– at kunne kommunikere direkte i forbindelse med ansøgningsbehandlingen.
– at kunne anvende personoplysningerne i forbindelse med udbetaling af midler samt under den eventuelt
efterfølgende løbende projektkommunikation eller afsluttende afrapportering.

De retlige interesser er:
– at kunne efterleve vores indberetningspligt efter skattekontrolloven, hvorefter alle uddelinger
skal indberettes til SKAT.

Modtagere:
Vi deler som udgangspunkt ikke dine personoplysninger med andre. Dog kan vores eksterne
IT-leverandører i forbindelse med support få adgang til oplysningerne. Det vil i så fald ske inden
for rammerne af databehandleraftaler, der lever op til persondataforordningen.

Da fonden efter skattekontrolloven er indberetningspligtig til SKAT for samtlige uddelinger, bliver du som privatperson
bedt om at oplyse dit CPR-nummer. Dette videregives til SKAT ved indberetning af uddelingen.

Vores eksterne IT-leverandører er underlagt kravene i databeskyttelseslovgivningen i Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde og Schweiz vedrørende opbevaring af data fra Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz.

Opbevaring:
Vi opbevarer personoplysningerne, så længe de tjener de ovennævnte formål: Ansøgningsbehandling,
projektkommunikation, projektopfølgning, skatteindberetning og bogføring.

Er ansøgningen vedlagt et CV, slettes CV’et straks efter endt sagsbehandling, uanset om ansøgningen bliver
imødekommet eller får afslag.

Vi opbevarer alene CPR-numre på de ansøgere, som modtager en bevilling.
Skulle ansøgningen få afslag, sletter vi personoplysningerne, inklusiv eventuelt CPR-nummer,
efter endt sagsbehandling.

Fonden er forpligtet til at opbevare bogførings- og regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som
materialet vedrører.

Dine rettigheder i forhold til persondata
Du har ret til at bede om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit
samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af den behandling, der har fundet sted, før du
tilbagekaldte dit samtykke.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed – i Danmark er det Datatilsynet – se mere
datatilsynet.dk

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til fonden.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til her nævnte rettigheder. Dette afhænger af de
konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.