Værdiredning ved større bygningsbrande

Her kan du læse pressemeddelelsen om projektet: Værdiredning ved større bygningsbrande

Unikt samarbejde om værdiredning ved større bygningsbrande

Fem organisationer og myndigheder går sammen om et forsknings- og udviklingsprojekt, der skal reducere skaderne ved større bygningsbrande.

Slukningsvand skaber omfattende følgeskader ved brandslukning, store gener for de skadelidte borgere og store udgifter for forsikringsselskaber. Det er kun en del af de direkte og indirekte omkostninger ved større tagbrande, der skyldes ildebranden i sig selv – slukningsvandet forårsager også stor skade.

Udvikling af nyt undervisningsmateriale og uddannelsestiltag skal bidrage til at reducere de samlede omkostninger efter en brand, hvilket vil være til glæde for både borgere og forsikringsselskaber.

Østifterne og brancheorganisationen Forsikring & Pension finansierer i 2020-2021 et forsknings- og udviklingsprojekt, der udføres af Beredskab Øst samt Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Samarbejdet mellem redningsberedskaber, forsikringsselskaber og deres brancheorganisation samt en forskningsinstitution vil skabe en unik mulighed for at få undersøgt, hvordan værdiredning og skadesreduktion kan tilrettelægges optimalt i indsatsfasen. Der er blandt andet brug for at sikre mere præcis og skånsom slukning. En sådan optimeret praksis behøver ikke at tage afsæt i en bestemt type udstyr, men fokuserer bl.a. på den samlede effektive tekniske og taktiske anvendelse af slukningsvandet.

Projektet falder i to dele. Først skal det undersøges, hvordan de kommunale redningsberedskaber kan udvikle deres tekniske og taktiske anvendelse af slukningsvand med henblik på at reducere afledte skader på bygningen såvel som på indbo. I denne del vil der være tæt dialog med Østifterne, Forsikring & Pension, Operativt netværk i Danske Beredskaber samt Beredskabsstyrelsen med henblik på at afdække, hvordan den nyeste viden inden for brandteknik og brandtaktik kan udvikle den eksisterende viden om værdiredning og skadesreduktion under slukning af bygningsbrande. En viden, der skal formidles i form af lærebogsmateriale til det samlede danske redningsberedskab med grundlæggende hensyn til de forskellige lokale forhold, forskelligartet bygningsmasse samt forskellige organiseringsformer rundt omkring i landet.

Efterfølgende skal der udvikles en best practice for, hvordan redningsberedskaberne kan omsætte denne nye viden under indsatser. Det skal ikke mindst ske gennem en train-the-trainer indsats, der har til formål at uddanne holdledere og indsatsledere til nye praksisser og ændre vante forestillinger og kultur for slukning i redningsberedskaberne. Brandfolkene vil således løbende blive uddannet i de nye principper fra lokale instruktører.

Projektets resultater bliver formidlet bredt til beredskaber i hele Danmark gennem nyt udviklet undervisningsmateriale, train-the-trainer forløb samt temadage over hele Danmark.

Nye praksisser i redningsberedskaberne skal på lang sigt styrke fokus på skadesreduktion og værdiredning i forhold til slukning af større bygningsbrande, der kan kategoriseres under ‘storskade’. Det vil lede til: Fald i forsikringsudgifter, besparelser på afledte skader, færre omkostninger til bygningsskader som følge af anvendelse af slukningsvand samt færre skader på løsøre/indbo samt på tekniske installationer.

Projektdeltagere:

Styregruppen

Michael K. Andersen, viceberedskabsdirektør, Beredskab Øst, mka@beros.dk (formand)

Lars Suhr Olsen, direktør, Østifterne f.m.b.a.

Thomas Brenøe, vicedirektør, Forsikring & Pension

Dorte Müller, institutchef, Københavns Professionshøjskole

Joachim Finkielman, vicedirektør, Beredskabsstyrelsen

Projektgruppen

Nina Blom Andersen, ph.d., docent, Københavns Professionshøjskole, nban@kp.dk  (projektleder)

Mikkel Bøhm, ph.d., lektor og beredskabsinspektør, Beredskab Øst

Christina Østergaard, ingeniør, Forsikring & Pension