Foreningen Østifterne spaltes i to for at fremtidssikre foreningen

Pressemeddelelse 2016: Foreningen Østifternes delegerede har besluttet at udspalte Foreningen Østifterne i to foreninger med henblik på at sikre foreningens fortsatte virke som almennyttig aktør efter Nykredits børsnotering

Foreningen Østifterne udspalter foreningen i to for at sikre foreningens fortsatte, langsigtede eksistens efter en kommende børsnotering af Nykredit. Foreningens bestyrelse indstillede i maj til sine delegerede, at Foreningen Østifterne udspaltes i to foreninger. De delegerede har efterfølgende på en ekstraordinær generalforsamling den 22. juni 2016 behandlet og enstemmigt godkendt spaltningen, der betyder, at størstedelen af foreningens aktiver overgår til en ny forening og kan bevares til gavn for foreningens almennyttige uddelinger.

”Foreningen Østifternes væsentligste aktiv er en aktiepost i Nykredit-koncernen, som vi fik som betaling, da vi solgte Østifterne Forsikring til Nykredit i år 2000. I forbindelse med Nykredits kommende børsnotering vil også disse aktier fremover blive beskattet efter lagerbeskatningsmetoden og ved eventuelle større kursudsving i de enkelte år, vil det potentielt øge foreningens skattebetalinger markant. Vi risikerede derfor at måtte sælge ud af vores aktier og neddrosle vores almennyttige uddelinger markant for at kunne betale skatten,” siger Erling Bech Poulsen, formand i Foreningen Østifterne.

 

Støtter almennyttige og skadeforebyggende aktiviteter

Et frasalg af aktier og neddrosling af aktiviteter vil være i strid med foreningens formål. Foreningen Østifterne er en medlemsdrevet demokratisk forening og blev stiftet i forbindelse med salget af det gensidige forsikringsselskab Østifterne til Nykredit.

Østifterne fungerer i dag som en almennyttig forening og søger gennem donationer og almennyttige aktiviteter og projekter at fremme skadeforebyggende aktiviteter, uddannelse, forskning, humanitære støtteaktiviteter m.m. og yder samtidig støtte til almennyttige formål. Foreningen har fx støttet projekt ’Råd til Livet’ – et mentorbaseret program for voldsramte kvinder, som foreningen har etableret i samarbejde med Mary Fonden, Nykredit, Mødrehjælpen og kvindekrisecentre rundt omkring i landet.

Østifterne har samtidig til formål at bidrage til og varetage medlemmernes interesse ved gennem sin aktiebesiddelse i Nykredit at medvirke til at videreføre det tidligere Østifterne forsikringsselskab (nu Nykredit Forsikring) og i øvrigt tage del i Nykredit-koncernens virksomhed.

”Østifterne er af historiske grunde skattemæssigt kategoriseret som et forsikringsselskab og ikke en almennyttig forening. Det gav os nu et stort strukturelt problem og gjorde, at vi kunne blive tvunget til at frasælge nogle af vores Nykredit-aktier, og at foreningens mulighed for at have et almennyttigt virke ville svinde ind. Derfor var vi nødt til at undersøge, hvordan vi kunne beskytte og opretholde foreningen,” siger Erling Bech Poulsen.


Får samme skattestatus som andre almennyttige foreninger

Foreningen har fået Erhvervsstyrelsen og SKATS forhåndsgodkendelse til at udspalte størstedelen af foreningens aktiver til en nystiftet forening ’Østifterne f.m.b.a.’, der bliver beskattet som en almennyttig og ideel forening. Det betyder, at foreningen fortsat vil kunne foretage uddelinger og leve op til foreningens formål.

Den nye forening får vedtægter, der er stort set identiske med den hidtidige forening og de to foreninger får også samme delegerede, bestyrelse og direktion.

”Spaltningen får ingen betydning for vores medlemmer – tværtom betyder det, at vi vil kunne opretholde foreningen og endda på endnu bedre vis leve op til Østifternes formål og vedtægter. Havde vi allerede i 2010 haft mulighed for at spalte foreningen, ville vi have kunnet udloddet yderligere 30 mio. kroner i årene 2010-2014. Spaltningen understøtter derfor på god vis Østifternes reelle virke og ageren som en almennyttig, ideel forening,” slutter Erling Bech Poulsen.

Forudsat at Erhvervsstyrelsen endelige godkendelse til spaltningen opnås, vil spaltningen blive gennemført med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2016.

Mere information om Østifterne findes på www.østifterne.dk

 

For yderligere info kan følgende kontaktes

Formand Erling Bech Poulsen på mobil 22 22 23 00

Direktør Lars Suhr Olsen på mobil 24 98 46 36 eller mail suhr@oestifterne.dk

 

Fakta om Foreningen Østifterne:

  • Foreningen Østifterne f.m.b.a. blev stiftet i forbindelse med salget af forsikringsvirksomheden Østifterne Forsikring gs. i 2000 til Nykredit.
  • Salget skete ved, at Østifterne indskød forsikringsvirksomheden i et aktieselskab, hvorefter Østifterne afstod aktierne til Nykredit-koncernen mod at få 3,25% af aktierne i Nykredit Holding A/S.
  • Medlemmer af foreningen er enhver, der er forsikringstager i Nykredit Forsikring eller er kunde i Gjensidige koncernen og har fået formidlet sin forsikring gennem et selskab i Nykredit koncernen.
  • Der er godt 200.000 medlemmer af Foreningen Østifterne.
  • Foreningen Østifterne udbetalte i 2014 knap 9 mio. kroner i støtte til 113 forskellige projekter og 2015 knap 8 mio kroner i støtte til 104 forskellige projekter.
  • Østifterne har blandt andet en flerårig sponsoraftale med GirlTalk.dk, en online ung-til-ung-rådgivning og har i 2015 sammen med Cyklistforbundet gennemført en kampagne i 75 børnehaver for de ældste børn under titlen ’Vi kan cykle’.
  • Østifterne støtter også Mary Fonden og projektet ’Råd til livet’, samt har i samarbejde med Videncenter for Landbrug ydet midler til at støtte konkursramte landmænd med kriserådgivning.